Logo Európskeho fondu pre regionálny rozvoj

Inovatívna nadčasová móda

Mgr. Andrea Stuchlíková – AST DESIGN sa v roku 2017 zapojila do výzvy Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zameranej na podporu prístupu k hmotným a nehmotným aktívam v malých a stredných podnikoch v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest.

V rámci tejto výzvy Mgr. Andrea Stuchlíková – AST DESIGN uspela so svojím projektom Inovatívna nadčasová móda, ktorého zámerom je prostredníctvom obstarania potrebnej technickej infraštruktúry zabezpečenie pokračovania vo svojej podnikateľskej činnosti – módnej remeselnej tvorbe odevov a doplnkov. Aktivity projektu smerujú k profesionalizácií krajčírskej remeselnej dielne zameranej na dizajnovú módu s jedinečnými prvkami ľudových motívov.

Špecifickým cieľom projektu je vytvoriť 4 nové pracovné miesta, ktorými podporí udržateľnú zamestnanosť v kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, technologických a netechnologických inovácií.

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektuInovatívna nadčasová móda
Kód projektu302031G520
Miesto realizácieTrenčín
Operačný programIntegrovaný regionálny operačný program
Projekt je spolufinancovanýEurópsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os3. Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch
Konkrétny cieľ3.1 Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.

2. Rozpočet projektu

Celková výška oprávnených výdavkov210 359,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR95,0000 %
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku199 841,05 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa10 517,95 €

Kontakt
close slider